فاضل جان،

اگر اختصاصى براى انجمن سخت افزار اين خبر رو قرار دادى، حتما" پايينش ذكر كن اين خبر اختصاصا" براى انجمن مجله ى سخت افزار تهيه شده است و انتشار آْن فقط با اجازه نويسنده و به همراه لينك به...