خداوند به همه ترافیک بالا با سرعت بالا عطا بفرماید! بگو آمین!

فیلم های امسال از نظر من بهتر از پارسال بودن! و ارزش یکبار دیدن رو دارند!
Gravity رو که به واسطه تم زیباش امروز یا فردا حتماً نگاه می...