دستگاه شما گارانتی دارد؟به احتمال زیاد مشکل از صفحه نمایش است.برای تعمیر اقدام کنید.