خیر! هرگز نمیشه!
برای پرسش تنها یک سوال: http://forums.sakhtafzarmag.com/showthread.php?t=3010
اینجا مطرح کنید! نیازی به زدن تاپیک مجزا نبود!