عالی بود خسته نباشی
دو فنه بودن عایا مزیت حساب میشه ب خودی خود؟یا بعضی از تک فنه ها بهتر عمل میکنن؟