20761EVGA بورد جدیدی را معرفی کرده است که تنها مختص اورکلاکرهای حرفه ای و آنهایی که از الکترونیک هم سردر می آورند تولید شده است!
EPower Board 2.0 نام این محصول تازه نفس EVGA است.
EP این...