همین لپتاپی نیست که تاپیک مشکل درایورش رو گذاشتین؟