بله دیگه ماشالا اینا از اینتل هم پیشی گرفتند اون حداقل افزایش قدرت ناچیز پردازشی داشت تو هر نسل گوگل هم پس رفت میکنه...