تلوزیون رو خاموش کنید و برق ش رو از پریز قطع کنید ...... حتما محافظ هم خریدید دیگه ؟ منظورم اینه که از محافظ قطع کنید ........