اگر از علاقه مندان عکاسی و فیلمسازی با موبایل باشید به خوبی میدانید که خلاء بزرگی در بازار کشورمان در بخش تجهیزات جانبی این شاخه وجود دارد. اکثر این تجهیزات وارد کشور نشده و یا به سختی یافتن هستند و...