درود

هر چهار ماژول رم بروی سیستم دیگه ای تست کن ببین بازم شناسایی میشن یا خیر.