محمد علی جان واقعان کامل و دقیق بود از زحمتی که کشید قدر دانی میکنم خدا خیرت بده