این نظر شخصی بنده هست
اول اینکه باید دقیقا شهرتون مشخص باشه
دوم من ایرانسل گرفتم برام عذاب بود بخطر اینکه یدفه فیتر شکن ها از کار میوفتادن اخرای حجم میشد بسرعت افت پیدا میکرد
پینگ یه مدت خوب بود...