رضا جان در مورد شبکه و پیکر بندی هاش دیتا های خوبی موجوده صد البته به زبان کافران !

یه واحد درسی هم داره با همین عنوان البته بیشتر گروه برق و کامپیوتر ........