یک ماه پیش اومدم که AMD بخرم. قرار بود سفارش 8350 بدم برام بیارن. روزی که قرار بود برم و سفارش بدم، نزدیک ظهر بود. برای ناهار بسته بودن. سرتونو درد نیارم رفتم مغازه ی بغلی که برای رم و هارد سوال کنم...