من تقریبه 8سالamd سیستم جمع میکنم راضیم چون با جیبم دوسته فکرشو بکنین اگه amd نبود ما کی میتونستیم 6یا 8هستهای اینتل ببندیم