فقط اينتل - مشخصه كه قدرت بازار رو اينتل احاطه كرده.