البته بعضی وقتی ها در یونیکدهای زبان مشکل دارد که این موضوع به میان افزار مربوط است.