هیچ وقت کسایی که مثلا زبان c این جور چیزارو خلق می کنن به چشم نمیان