من به گیتس و جری ساندرز رای دادم اولی واسه ویندوز که فوق العاده بود از نظر الزامات و ساندرز که اگر نبود INTEL بدون رقابت بود!