من به شخصی که الآن دارم از سیستم عامل ساده و کارآمدش استفاده می کنم رأی دادم!
بیل گیتس یکی از کسانی است که ؛ دیگه چقدر قراره تغییر ایجاد کنه؟