بینظیره واقعا ایسوز خیلی فاصله گرفته از برندهای دیگه حتی از evga و gigabyte