متاسفانه انجام چنین کاری امکان پذیر نمیباشد و خود من مدلهای زیادی را تست کرده ام و به نتیجه نرسیدم ...
یکی از دلایل مهم انجام نشدن چنین کاری یکسان نبودن مکانیزم dvd player خانگی و dvd رایتر یا dvd...