بیا عکسای منشوری گذاشتی حذفش کردن ، فردا هم ده دو میکنن میری تو گونی