خیلی خوشگله:-* آدم دوست داره اول روش LN2 بریزه تا خوشگلتر بشه! بعد یه دل سیر نگاش کنی و سپس با یک چکش خوردش کنی!!! (من اصولا دوست دارم چیزهای خوشگلو نابود کنم!:)) )
واقعا این یک شاهکاره که asus در...