40905

Square Enix اولین تصاویر بازی Hitman جدید که به صورت ساده و بدون هیچ پیشوند و پسوندی Hitman خوانده میشود منتشر کرده است . هیتمن جدید بازیگر را به وسیع ترین دنیای قتل در اواخر امسال وارد...