من اون کابل های ide رو خریدارم اگه اضافه دارید :دی !