قانون شماره 1 بخش بازارچه :

1- برای فروش محصولات باید از کالای خود حداقل سه عکس از زوایای مختلف قرار دهید.