http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_chipsets
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_chipsets

فقط خیلی زیادن ها!
چیپ ست های قدیمی هم هستن (از اولین ها تا آخرین ها!)