تاپیک مجزا برای خرید مانیتور وجود داره
منتقل شد...