اگر کولیننگ کیس ات مناسب هست و فن کارت هم به درستی دوران داره, این دما طبیعی هست.