خب قبلش باید این مورد را چک میکردی ! حالا مسئله ای است که پیش اومده !

یا باید درخواست خط مسی بدی یا اینکه اگر همسایه ای کسی میتونه برات بگیره و به مغارت منتقل کنی یا در نهایت از تکنولوژی های دیگر...