طبق ادامه قوانین هم لطفا برای کارت خود حداقل و حداکثر قیمت فروش در نظر بگیرید و تاریخ اتمام مزایده و فروش و پرداخت کننده هزینه ارسال رو هم معین کنید

send from my fonepad