به جز ظاهر،اسپیکر داخلی یک مدل قوی تر هستش.یک تفاوت بسیار ناچیز هم بر روی فرکانس تصویر دارند که مهم نیست.تکنیک نور دهی مدل دوم ظاهرا یک مقدار کمی متفاوت است.و یک مقدار کم هم وزن!در کل تفاوت چندانی...