دوست محترم شما باید شخصا برای مشاروه اقدام کنه
تاپیک قفل میشه تا زمانی که دوست محترم شخصا حضور پیدا کنن
در این اینصورت یک پیام برای من بفرستید تا تاپیک رو باز کنم