باتری این دستگاه با کاربری عادی و معمول حدود یک روز شارژ نگه میداره.