بزاریش برای سیستم دانلود باز بهتره تا بفرویشش
برای دانلود هم یکم اذییت میکنه هاردش اما باز بهتره 100 تومن 200 تومنه
میشه باش دانلود کرد نهایت اگه هم بسوزه ضرر زیادی نکردی