1-سیستمهای پیشنهادی هم .برای خرید قطعات وهمخوانی آنها کمک زیادی به مردم میکند .2-هفت سایت هفته کار عالی میباشد.3-اصطلات کامپیوتری کار بسیار جالبی است اگر همه اصطلاحات جمع آوری وبصورت فایل pdf جهت مطا...