راستش برای من خیلی سرعت افزایش داشته و دیگه وقتی با فروم کار میکنم قاط نمیزنم (:
دستتون درد نکنه واقعا. یک خسته نباشید جانانه عرض میکنم.