دوستان چند روزه من نمیتونم وارد فروم بشم.
نمی دونین علت چیست؟