1-
دی اسلم
DSLAM

2- وایرلس نسبت به روش DSLAM خیلی کم دردسرتره و احتمالا خیلی خیلی ارزونتر! (روش ابتکاری اون شرکت برای شرکت های بزرگه)