سلام
دیسک های نوری از هر نظر بخصوص "اطمینان در حفظ داده" با هارد دیسک ها قابل قیاس نیستند و عمر مفیدشان بستگی به میزان کیفیت ساخت و مواد بکار رفته در آنها دارد و همچنین نحوه و شرایط نگهداری نیز...