خب این سایت های ایرانی یک وقت خسته نشوند اخبار خوبی منتشر می کنند، این واقعا خبر است؟ واقعا اطلاعات مفیدی دارد؟ عنوان مطلب واقعا چه ارتباطی به خود مطلب دارد؟!