سعید عزیزم ! سلام ! با توجه به تاکیدات فراوان ، باز هم ملتمسانه خواهشمندیم که برای مطالبتان برچسب بگذارید . این که شما برای مطلبتان ، برچسب نمی گذارید ، زحمات خود را به هدر داده اید . لطفاً رعایت...