اين‌ها در کل سوپر کامپيوتر ناميده مي‌شوند که با استفاده از ترمينال‌هاي با يکديگر کلاستر مي‌شوند.