خدا قوّت جوون،

عکس ها اینقدر واقعی بود، چند بار دستم رو به سمت مانیتور بردم که کارت رو بردارم.

خیلی خوب بود، کامل، عمیق، بدون حاشیه.