درود
1-منزل شما مستقل میباشد یا آپارتمانی؟؟؟
2-آیا قبل از ورود سیم کشی به داخل خانه هم تست کرده اید ؟؟؟
3-مودم با اسپیلیتر هم مستقیم به خط وصل میشود و اسپیلیتر فقط برای تلفن استفاده میشود... شما...