مگه واسه ac هم ترینر ساختن ؟؟؟؟؟؟؟؟
فکرشو بکن ؟!! مثلا یه دکمه بزنی اسب از اسمون بیاد پایین. هه هه