خیلی مقاله ی خوبی بود (بنده خدا رو از تو گور کشیدمش بیرون!!!)


فقط یه سوال، منظور از memory cell دقیقا چیه؟ همون حافظه های روی رم هستن؟