آقا تشکر تشکر مرسی مرسی
خبرت واقعا خوب بود من که داشتم دنبالش میگشتم که شما زحمتش رو کشیدین دیگه بسیار متشکرم